Biuro Rachunkowe „MABLU”, zgodnie z dewizą świadczonych przez nie usług,  zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej w sprawach mu powierzonych w stosunku do konkurencji, kontrahentów i firm zewnętrznych oraz działań mających na celu zabezpieczenie przede wszystkim najlepiej pojętego dobrego interesu zleceniodawcy.

 

 *                                    *                                            *

 

 

 

Ogólne zasady współpracy Klienta z Biurem Rachunkowym "MABLU" 

 

Zawierana przez Klienta z naszym Biurem Rachunkowym umowa o współpracy dokładnie precyzuje zasady współpracy, w tym zakres świadczonych usług i terminy ich wykonania. Ze swej natury, usługi świadczone przez nasze Biuro Rachunkowe mają charakter cyklicznie powtarzalny. Zagwarantowaniu wysokiej jakości świadczonych usług oraz zapewnieniu wzajemnie satysfakcjonującej i harmonijnej współpracy sprzyjają m.in. następujące przejrzyste i proste zasady. 

 

  1. W ustalonym terminie (najczęściej 5. lub 7. dzień roboczy miesiąca następującego po miesiącu podlegającym opracowaniu) Klient kompletuje dokumentację, która następnie jest przekazywana do Biura Rachunkowego. W przypadku większej ilości dokumentów praktykuje się częstsze niż jeden raz w miesiącu przekazanie dokumentów, z tym że ostatnia partia dokumentacji winna być w tej sytuacji przekazana w terminie umożliwiającym dochowanie terminów i wywiązanie się ze zobowiązań ciążących na obu Stronach.
  2.  W zależności od ustalonych warunków – dokumentacja przekazywana jest do siedziby Biura Rachunkowego przez Klienta lub też jest od Niego odbierana przez upoważnionego przedstawiciela Biura Rachunkowego.
  3.  W terminie uzgodnionym z Klientem przygotowywana jest lista płac dla pracowników, rachunki do umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), listy wypłat dywidend,  listy wypłat za udział w organach stanowiących osób prawnych, itd.itp.
  4.  W terminie do 10-go dnia każdego miesiąca (dla osób prowadzących działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników) lub do 15-go dnia każdego miesiąca (dla pozostałych przedsiębiorców) Biuro informuje Klienta o wysokości zobowiązań z tytułu składek ZUS za miesiąc poprzedni.
  5.  W terminie do 15-go dnia każdego miesiąca Biuro informuje Klienta o wysokości Jego zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń.
  6.  W terminie do 20-go dnia każdego miesiąca Biuro Rachunkowe opracowuje otrzymaną dokumentację księgową oraz przekazuje Klientowi informację o przychodach, kosztach, wyniku rachunkowym (za dany miesiąc oraz w narastaniu do początku roku) oraz o wyniku podatkowym i wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.  W przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się metodą kwartalną, ostateczne rozliczenie za dany kwartał przekazywane jest w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po danym kwartale, natomiast w trakcie kwartału Klientowi przekazywane są dane informujące o przychodach, kosztach i wyniku rachunkowym/podatkowym za pierwszy i drugi miesiąc kwartału (oraz w narastaniu tj. za oba miesiące i w narastaniu od początku roku) do 20-go dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.
  7.  W terminie do 25-go dnia każdego miesiąca Biuro Rachunkowe przygotowuje dla podatników VAT deklarację VAT-7 i przekazuje Klientowi informację w sprawie rozliczenia podatku VAT.  W przypadku Przedsiębiorcy rozliczającego się metodą kwartalną, deklaracja VAT za dany kwartał przygotowywana jest w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po danym kwartale, natomiast w trakcie kwartału (odpowiednio po pierwszym i drugim miesiącu kwartału) w terminie do 25-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni Klientowi przekazywane są informacje w sprawie rozliczenia podatku VAT za opracowany okres. 
  8.  W zależności od obowiązującego Klienta terminu sporządzenia deklaracji VAT-UE, przygotowywana jest deklaracja VAT-UE (miesięczna lub kwartalna).
  9.  W każdej chwili, w godzinach pracy naszego Biura Rachunkowego (a w przypadkach szczególnie pilnych – także po tych godzinach) służymy naszym Klientom radą, pomocą i wyjaśnieniem.

 Podane wyżej terminy wykonania usług są terminami granicznymi - dokładamy wszelkich starań, by informacje docierały do Klientów możliwie jak najwcześniej (w każdej umowie zawartej z Klientem Biura podane są dokładne terminy wykonania prac liczone od dnia otrzymania przez Biuro kompletu dokumentów).

 

Powyższe zasady mają charakter ramowy i odnoszą się do sytuacji typowych – w zależności od sytuacji i potrzeb Klienta możliwe są także inne, indywidualnie ustalone terminy i warunki.


 

Zapraszamy do kontaktu na adres: biuro@mablu.pl w celu przesłania szczegółowego "Cennika usług i zasad współpracy" Biura Rachunkowego "MABLU".