Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych:

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 2 ust.1 ), obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody za rok poprzedni wynosza co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EURBez względu na wysokośc przychodów, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy spółek handlowych.

Do przeliczenia kwoty EUR na PLN stosuje się średni kurs ogłoszany przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09 roku poprzedzajacego rok pdoatkowy.

 * * *

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 roku:

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy w 2016 roku tych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody za 2015 r. wyniosłły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EUR.

A zatem, po przeliczeniu tej wielkości na PLN, po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2015 r., który wyniósł 4,2437 PLN/EUR, kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. wynosi:

 1.200.000 EUR x 4,2437 PLN/EUR = 5.092.440,00 PLN.

 * * *

Zasady finansowania składek na poszczególne ubezpieczenia pracowników:


Rodzaj ubezpieczenia

% składki

% składki finansowany przez pracownika
(ubezpieczonego)

% składki finansowany przez pracodawcę (płatnika)

Ubezpieczenia społeczne

emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

rentowe

8%

1,50%

6,50%

chorobowe

2,45%

2,45%

-

 wypadkowe

0,67% - 3,33%

-

0,67% - 3,33%

Ubezpieczenie zdrowotne

zdrowotne

9%

9%

-

Fundusz Pracy i FGŚP

Fundusz Pracy

2,45%

-

2,45%

FGŚP

0,10%

-

0,10%

                                                                         * * *

 

 

Terminy rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

Płatnik

Termin opłacenia składki za dany miesiąc kalendarzowy

jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

do 5. dnia następnego miesiąca

osoby fizyczne opłacające składkę za siebie

do 10. dnia następnego miesiąca

pozostali płatnicy

do 15. dnia następnego miesiąca

 

 


 

Odsetki ustawowe

7% rocznie z opóźnienie

lub

5% rocznie

kapitałowe
  • Wzór do naliczania odsetek od zaległości podatkowych:

 

 

 

Kwota odsetek

=

Kwota zaległości x Liczba dni zwłoki x Odsetki za zwłokę w stos. rocznym (12,5%)

~

Kwota odsetek po zaokrągleniu

365 dni

 * * *

 

 

 

 

* * *

 

Kwoty obrotu określone dla celów VAT w 2012 roku:

 

Wyszczególnienie

Maksymalna kwota obrotu

Kwota obrotu uprawniająca do
korzystania ze zwolnienia od VAT

150.000 zł

Obrót ze sprzedaży towarów i usług,
również w wykonaniu umowy komisu, uprawniający podatnika VAT do
korzystania ze statusu małego podatnika

5.324.000 zł
(1.200.000 euro)

Kwota prowizji uzyskana przez
podatnika VAT uprawniająca do
korzystania ze statusu małego podatnika

200.000 zł
(45.000 euro)

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT

50.000 zł

Limit dla sprzedaży wysyłkowej
na terytorium kraju

160.000 zł

 

                                                                                        * * *

 

 

Stawki za 1 km przebiegu:

 

 

 

Rodzaj pojazdu

Stawka za
1 km przebiegu
w PLN

samochód osobowy
o poj. skok. do 900 cm3

0,5214

samochód osobowy
o poj. skok. pow. 900 cm3

0,8358

motocykl

0,2302

motorower

0,1382

Liczba mieszkańców miasta/gminy

Limit km
na miesiąc

do 100 tys.

300

100 tys. â?? 500 tys.

500

ponad 500 tys.

700

* * *

 

 

Miesięczne limity ryczałtów za używanie samochodów osobowych przez pracowników:

Limit km
na miesiąc

Kwota w PLN w zależności od pojemności silnika samochodu

do 900 cm3

pow. 900 cm3

300

156,42

250,74

500

260,70

417,90

700

364,98

585,06

 

 * * *

 

 

 

 Stawki w podróży służbowej krajowej:

 

Wyszczególnienie

Stawka

Kwota
w PLN

dieta za dobę

100%

23,00

ryczałt za nocleg

150% diety

34,50

ryczałt na przejazdy komunikacją

20% diety

4,60

 

 

                                                                                             * *

 

Wysokość składek na ubezpieczenia dla przedsiębiorców:

1) opłacających składki na zasadach ogólnych

a) podstawa składki na ubezpieczenia społeczne

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

= zadeklarowana kwota  2.115,60 PLN*

 

 * 60%*kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy = (60%*3359,00 PLN) = 2015,40 PLN

 Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w 2012 r. (liczone od najniższej podstawy wymiaru składek wynoszącej 2.115,60 PLN):

 

Wyszczególnienie

Stawka

Kwota

ubezpieczenie emerytalne

19,52%

412,97 PLN

ubezpieczenie rentowe

8,00%

169,25 PLN

ubezpieczenie chorobowe

2,45%

51,83 PLN

ubezpieczenie wypadkowe

0,67%-3,33%

14,18-70,45 PLN

 

 

b) składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

= 2.828,31 PLN*

 

* 75%*kwota przeciętnego wynagrodzenia = (75%*

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. (liczona od podstawy wymiaru składki wynoszącej 2.828,31 PLN):

3.771,08 PLN) = 2.828,31 PLN

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. (liczona od podstawy wymiaru składki wynoszącej 2.828,31 PLN):

 

Wyszczególnienie

 

Stawka

Kwota

ubezpieczenie zdrowotne

9%

254,55 PLN

część ubezpieczenia zdrowotnego odliczana od podatku

7,75%

219,19 PLN

 

c) składka na Fundusz Pracy

 

Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy

= zadeklarowana kwota  2.115,60 PLN*

 

 *podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Kwota składki na Fundusz Pracy w 2012 r. (liczona od najniższej podstawy wymiaru składki wynoszącej 2.115,60 PLN):

 

Wyszczególnienie

Stawka

Kwota

ubezpieczenie na FP

2,45%

51,83 PLN

 

 

2) opłacających składki na zasadach preferencyjnych  (dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej)

  a) składki na ubezpieczenia społeczne

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

= zadeklarowana kwota  450,00 PLN*

 

 * 30%*kwota minimalnego wynagrodzenia = (30%*1.500,00 PLN) = 450,00 PLN

 Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w 2012 r. (liczone od najniższej podstawy wymiaru składek wynoszącej 450,00 PLN):

 

Wyszczególnienie

Stawka

Kwota

ubezpieczenie emerytalne

19,52%

87,84 PLN

ubezpieczenie rentowe

8,00%

36,00 PLN

ubezpieczenie chorobowe

2,45%

11,03 PLN

ubezpieczenie wypadkowe

x

x

 

b) składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

= 2.828,31 PLN*

 

* 75%*kwota przeciętnego wynagrodzenia = (75%*3.771,08 PLN) = 2.828,31,31 PLN

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. (liczona od podstawy wymiaru składki wynoszącej 2.828,31 PLN):

 

Wyszczególnienie

Stawka

Kwota

ubezpieczenie zdrowotne

9%

254,55 PLN

część ubezpieczenia zdrowotnego odliczana od podatku

7,75%

219,19 PLN

 

c) składka na Fundusz Pracy nie obowiązuje

 

 

 

* * *